Homo Narrans 

2016, wall print, film, mediation letters


The installation was a result of a commissioned for the Text and Its Performance, which took place at CSW Bunkier Sztuki in Kraków. It focused on the narrative approach to conflict resolution. Narrative mediation emerged from social constructionist theory and it proposes that people perceive reality through the prism of their culture and previous experiences, assigning particular meanings to what they see and creating narratives, which exclusiveness may lead to conflict. Narrative mediation is a way of resolving conflict (and understanding it as a natural element of social relations) without ruling about the blame, where both sides work together to create new, free from conflict and shared narrative. One of the main assumptions of this type of mediation is Michael White’s statement “the person is not the problem; the problem is the problem” – externalising conflict allows for moving attention from people in conflict to the situation of conflict, which helps to find a way towards mutual understanding. Hommo Narrans consisted of wall text, film and mediation letters. While the film and the text referred to theoretical principles of narrative mediation, the letters were a concrete example of coming out of a conflict. They were informed by the mediations I led in East London, as a volunteer for the Common Ground Charity.

Additional information about the exhibition: http://bunkier.art.pl/?wystawy=text-and-its-performance&lang=en
Homo Narrans 

2016, tekst naścienny, film, listy mediacyjne


Instalacja została zrealizowana w ramach wystawy Tekst i jego wykonanie dla CSW Bunkier Sztuki i podejmuje temat narracji jako narzędzia pomocnego w rozwiązywaniu konfliktów. Mediacja narracyjna wywodzi się z teorii konstrukcjonizmu społecznego, który zakłada, że ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez pryzmat swojej kultury i doświadczeń, przypisując temu, co odnotowują, określone znaczenia, i tworząc narracje, których wyłączność prowadzi czasami do konfliktu. Mediacja narracyjna jest sposobem rozwiązania konfliktu (jednocześnie traktując konflikt jako naturalny element relacji społecznych) bez rozstrzygania o winie, gdzie obie strony wspólnie wypracowują nową wolną od konfliktu narrację. Jednym z głównych założeń tego typu mediacji jest stwierdzenie Michaela White’a: „osoba nie jest problemem, problem jest problemem” – uzewnętrznienie problemu pozwala przenieść uwagę z osób będących w konflikcie na sytuację konfliktu i tym samym ułatwić dojście do porozumienia. Instalacja Homo Narrans składa się z filmu, druku naściennego oraz listów mediacyjnych. Podczas gdy film i druk skupiają się na teoretycznych założeniach mediacji narracyjnej, listy mediacyjne ukazują praktyczną stronę rozwiązania konfliktu. Opierają się na materiałach z dwóch mediacji przeprowadzonych we wschodnim Londynie, w ramach mojej pracy dla organizacji charytatywnej Common Ground.

Więcej na temat wystawy: http://bunkier.art.pl/?wystawy=tekst-i-jego-wykonanie

Magda Fabianczyk works \ contact \ bio

Polonez à la Romanes at CSW Kronika in Bytom, 2018, as part of  Hate Free? exhibition, curated by Zuzana Stefkova/ Fot. Marcin Wysocki

Photo: Justyna Gryglewicz

„Osoba nie jest problemem, problem jest problemem” / “The person is not the problem, the problem is the problem”: M. White, D. Epston, Narrative Means to Therapeutic Ends, New York 1990